do kasy suma: 0,00 zł

Pomoc sklepu: +48 730333841 / 730333843

mgkfordparts@gmail.com

Zwroty i reklamacje

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNA.

 

 odnośnie zwrotów i reklamacji. Całość dostępna w zakładce regulamin. 

 

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU.

 1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres mgkfordparts@gmail.com,). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu a który można pobrać z  Druk odstąpienia od umowy
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj. MGK FORD PARTS ul. Cisowa 7, 55-095 Długołęka - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Koszt transportu zwracanego towaru leży po stronie klienta.
 9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy np. taśmy cięte na wymiar dokładnie pod zamówienie klienta.
  - w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  - zawartej w drodze aukcji publicznej.§ 8
REKLAMACJE

 1. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj MGK FORD PARTS ul. Cisowa 7, 55-095 Długołęka lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej mgkfordparts@gmail.com
 3. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  - Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
  - Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
  - Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  - Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

§ 9
RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  - żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Kupujący.
 1. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Kupujący.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej

 

§ 10
GWARANCJA I ZWROTY

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru wraz z oryginalnym opakowaniem na swój koszt. Zwroty bez oryginalnych opakowań nie będą uznawane.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu usuwamy wadę, lub wymieniamy go na nowy. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. 
 4. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem. 
 5. Jeżeli reklamowany towar okaże się sprawny lub nie spełnia warunków gwarancji, odsyłamy go na koszt klienta, po uprzednim otrzymaniu środków finansowych od klienta pokrywających koszt wysyłki.
 6. Do przesyłki należy dołączyć dane użytkownika, oraz dokładny opis wady.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.
 8. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, celowe oraz powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, jak również powstałe w czasie transportu wynikłe z winy Przewoźnika (wyjątek stanowią paczki ubezpieczone).
 9. Podstawę reklamacji zakupionego produktu nie stanowią różnice w wyglądzie towarów, wynikające z ustawień paramentów monitora klienta, dotyczące w szczególności koloru, proporcji elementów ilościowych, wielkości. Zdjęcia poglądowe zamieszczone w sklepie mogą różnić się realnego wyglądu produktu.
 10. W przypadku kiedy okaże się, że zwrócony towar nosi ślady  użytkowania lub jest uszkodzony - zwrot nie zostanie uznany a towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt (po opłaceniu kosztów przesyłki z góry na konto).
 11. Każdy towar objęty jest gwarancją. Podstawą do uznania praw gwarancyjnych jest posiadanie dowodu zakupu (prosimy nie wyrzucać) oraz nasza plomba gwarancyjna na produkcie (o ile taka się znajduje). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, ukruszeń, zagięć taśm, zawilgoceń, wad wynikłych z niewłaściwego montażu, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz naturalnego zużycia lub śladami naturalnego zużycia. 
 12. Sklep wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi na produkty objęte gwarancją.
 13. Sklep zastrzega możliwość wyłączenia rękojmi oraz możliwość nie udzielenia gwarancji w stosunku do konkretnych produktów, w szczególności do produktów sprzedawanych jako przecenione w formie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży.
 14. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją w/w warunków gwarancji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl